Výročná členská schôdza

Info3 - kk tts

Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok dňa 30.11.2018 o 17:00 v lodenici KK TTS.

Program členskej schôdze

 • Otvorenie
 • Schválenie návrhu programu
 • Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
 • Výročná správa
 • Správa  trénera o činnosti a výsledky
 • Vyhodnotenie najlepšieho pretekára s pretekárky
 • Správa o hospodárení
 • Plán činnosti na rok 2019
 • Voľba výboru KK TTS
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Uznesenie
 • Záver

Diskusia k jednotlivým bodom priebežne. Účasť na schôdzi sa započítava ako jedna brigáda. Po ukončení schôdze občerstvenie.