Stanovy klubu

STANOVY

Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku

Trenčín

čl. 1.

Základné ustanovenia

Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku (ďalej KK TTS) je dobrovoľným združením občanov v zmysle zákona č.83/1990 Zb.

Poslaním KK TTS je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevnenie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.

KK TTS je otvorenou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Je apolitickou organizáciou, nezávislou na politických stranách a hnutiach.

KK TTS je organizáciou s právnou subjektivitou. Jej sídlom je Trenčín, Lodenica TTS.

KK TTS sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu vlastných objektov a subjektov.

Podieľa sa na vytváraní ekonomickej, materiálnej, kádrovej a technickej základne a nadväzuje na činnosť Trenčianskeho telovýchovného spolku.

V duchu tradícií rýchlostnej kanoistiky v Trenčíne udržuje a rozvíja širokú členskú základňu pre tento náročný šport.

Pre zabezpečenie športovej činnosti a prevádzky lodenice rozvíja vedľajšiu hospodársku činnosť.

čl. 2.

Hlavné úlohy KK TTS

čl. 3.

Majetok a hospodárenie

KK TTS má v užívaní nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorý chráni a zveľaďuje tak, aby slúžil potrebám KK a jeho subjektom. Majetok je riadne evidovaný a zaobchádza sa s ním podľa všeobecne platných predpisov.

KK TTS získava prostriedky na svoju činnosť:

členskými a klubovými príspevkami,

vedľajšou hospodárskou činnosťou,

dotáciou od SZTK, ATJ a Slovenského zväzu kanoistiky,

reklamnou činnosťou, darmi, príspevkami a nájomnými poplatkami.

čl. 4.

Právne postavenie KK TTS

KK TTS je samostatným právnym subjektom združeným v ATJ a Slovenskom zväze kanoistiky.

Štatutárnym zástupcom KK TTS je predseda výboru, tajomník a hospodár.

Na všetkých listinách právneho významu je vždy potrebný podpis štatutárnych zástupcov.

KK TTS sa riadi stanovami schválenými členskou schôdzou, všeobecne záväznými predpismi a stanovami Asociácie telovýchovných jednôt Slovenska.

čl. 5.

Orgán KK TTS

Činnosť KK riadi členská schôdza a výbor klubu. Najvyšším orgánom je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka. Členská schôdza prejednáva všetky zásadné otázky činnosti klubu, schvaľuje správu výboru o činnosti za uplynulé obdobie, správu kontrolnej a revíznej komisie. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, väčšinou raz týždenne.

Výbor KK zaisťuje plnenie uznesenia členskej schôdze, riadi a kontroluje činnosť jednotlivých trénerov a družstiev, riadi a zodpovedá za hospodárenie klubu.

Výbor KK zriaďuje vedľajšiu hospodársku činnosť klubu a dohliada na jej prosperitu. Podľa potreby uzatvára pracovné zmluvy s osobami vykonávajúcimi túto činnosť. Pri odmeňovaní pracovníkov vo vedľajšej pracovnej činnosti uplatňuje vyhlášku FMV z 30.10.1989 č.146/89 Zb vrátane dodatkov k nej.

Výbor KK sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára, sekretára a ďalších troch členov výboru.

Výbor je uznášania schopný, keď je prítomných minimálne 2/3 jeho členov a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor KK je volený výročnou členskou schôdzou a jeho funkčné obdobie je jednoročne.

Revízna komisia KK TTS sa skladá z troch členov a zabezpečuje kontrolu plnenia prijatých uznesení, kontrolu dodržiavania platných predpisov a revíziu činnosti KK TTS. Spolupracuje s výborom KK TTS ale nezasahuje do jeho právomoci, ani ho nenahradzuje v jeho zodpovednosti. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Revízna komisia si zo svojich členov volí predsedu, ktorý sa zúčastňuje schôdzí výboru KK TTS. Funkčné obdobie je jednoročné.

čl. 6.

Členstvo

Členstvo v KK TTS môže byť individuálne, kolektívne a čestné.

Individuálne členstvo je dobrovoľné a vzniká prijatím občana klubom. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Čestné členstvo môže výbor KK TTS udeliť jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj kanoistického športu.

Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za každý polrok, najneskoršie do 30. 6. a 31.12.

Člen KK TTS má právo:

zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záľub športových, turistických a kultúrno-spoločenských akcií poriadaných klubom,

zúčastňovať sa na rokovaní výboru a ďalších orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a správanie,

zúčastňovať sa členských schôdzí,

voliť členov výboru, právo byť volený do výboru KK. Podmienkou byť volený do výboru KK je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov,

členom sa môže stať i cudzí štátny príslušník.

Člen KK TTS má povinnosť:

dodržiavať stanovy klubu a na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,

podieľať sa na športovej činnosti a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,

riadne a včas platiť členské, klubové a iné schválené príspevky a poplatky.

čl. 7.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy KK TTS boli prerokované a schválené na členskej schôdzi dňa

21.1. 1991. Výklad k nim je oprávnený vykonávať výbor KK, alebo členská schôdza.

Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa všeobecných platných predpisov alebo predpisov Slovenského združenia telesnej kultúry, Asociácie telovýchovných jednôt a Slovenského zväzu kanoistiky.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

Zigo Jaroslav Štastný Ivan Zúbek Miroslav

predseda KK TTS hospodár KK TTS tajomník KK TTS

Trenčín 22. 1. 1991