Tréningový poriadok


 1. Tréning začína 15:30,poprípade podľa dohody s trénerom.V skrinke je plán a zodpovedný tréner. Kľúče od hangáru majú tréneri a muži a ženy TTS. Tréning začína rozcvičkou.
 2. Každý pretekár má pridelenú loď ,pádlo , kľakačku, záklak a žiaci vestu. Za pridelené veci zodpovedajú a v prípade straty alebo poškodenia je povinný škodu uhradiť. Pridelenú loď ako aj ostatný pridelený materiál nesmie požičiavať bez súhlasu trénera.
 3. Kanoisti budú mať pádlo, záklak , podlahu v lodi a loď bude zavesená v popruhoch na konzole. Kajakári budú mať v lodi špricku,podprdelník,vestu,sedačku a priečku a loď bude avesená v popruhoch na konzole. Je zakázané brať sedačky, priečky a skrutky lodí.
 4. Pri poškodení lode,pádla nahlási pretekár závadu trénerovi,ten zabezpečí opravu a pridelí dočasne náhradnú loď, pádlo. Nie však z pridelených lodí a pádiel.
 5. Je zakázané chodiť sa kúpať na závodných lodiach. Tak isto je zakázané pristávať so závodnými loďami pri brehu.
 6. Tréneri určia každý týždeň službu v hangároch.Táto bude zodpovedať za poriadok v hangároch.
 7. Každý pretekár musí mať gumy na viazanie lodí a to v počte 4 ks, 2 na singla a 2 na debla.
 8. Pri viazaní a odväzovaní sa musia zúčastňovať všetci pretekári prihlásení na preteky.
 9. Na preteky sa prihlasujú pretekári podľa výkonnosti a výberu trénerov.
 10. Pretekári sú povinný udržovať poriadok v šatni ,WC ,sprche,saune ,posilňovni a hangároch.
 11. Pretekári majú zakázané fajčiť,piť alkoholické nápoje, v zime chodiť korčuľovať po zamrznutej hladine Váhu a v lete skákať z mosta. Pri porušení daných zákazov budú vylúčení z klubu.
 12. Každý člen klubu je povinný odpracovať 10 brigádnických hodín pri úprave lodenice a jej okolia alebo pri poriadaní pretekov v Trenčíne. Každá hodina má hodnotu 2 Eura. Kto si ich neodpracuje môže si ich zaplatiť. Ak tak neurobí bude mu ukončené členstvo.
 13. Každy člen klubu je povinní oboznámiť sa z bezpečnostnými predpismi čo potvrdí podpisom a je povinný platiť klubové príspevky vo výške odhlasovanej na výročnej členskej schôdzi.
 14. Každý člen klubu je povinný označiť si pridelenú skrinku menom a túto nepoškodzovať.

Výbor klubu


Bezpečnostné predpisy


 1. Každý člen klubu TTS Trenčín musí byť dobrým plavcom.
 2. O zverený materiál sa musí starať. Každé poškodenie lode, pádla, zákľaku a pod. hlási trénerovi.
 3. Loď, na ktorej trénuje, musí byť zabezpečená proti potopeniu, buď vzduchovou komorou, alebo polystyrénom.
 4. Pri vynášaní lode z hangáru musí dávať pozor, aby svojou neopatrnosťou nikomu nespôsobil neúmyselné zranenie.
 5. Nikto nesmie ísť sám na vodu bez prítomnosti trénera.
 6. V období zimných mesiacov (november – marec) sa zakazuje jazdiť na vode osamote, povolená je jazda minimálne vo dvojici z dôvodu poskytnutia pomoci pri nehode.
 7. Je zakázané bez povolenia trénera trénovať na kanáli smerom do Nového Mesta nad Váhom a do Nemšovej.
 8. Z dôvodu predchádzania úrazom pri posilňovaní musia byť pri cvičení aspoň dvaja cvičiaci.
 9. Tréning v posilňovni sa koná len za prítomnosti trénera.
 10. Vstup do telocvične a trenažérovne nie je povolený bez prítomnosti trénera.
 11. Prístupová cesta do lodenice vedie cez podchod a popod železničný most a nie cez železničnú trať, to isté platí aj po odchode z tréningu.
 12. Člen klubu TTS je povinný nahlásiť trénerovi, či má nejakú alergiu (napr. alergiu na poštípanie včelou…)
 13. Každý člen klubu je povinný platiť klubové v stanovenej výške a termíne.