8. ZÁPISNICA

Schôdza č.6. 26.4.2012 8. schôdza nového výboru

Prítomní: Branko Lapoš, Andrej Charvát, Michal Jurček, Dušička Marián, Peter Štern, Ladislav Váňa

  • Braňo Lapoš oznámil výboru aká je finančnú situáciu klubu
  • výbor navrhuje, aby sa pred TN Regatou uskutočnili aspoň dve brigády, prvá predbežne 19..mája
  • výbor prejednal možnosti rekonštrukcie vlajkového stožiaru pred lodenicou
  • boli podané žiadosti o dotácie na TN Regatu SLSP,,VUC a mesta Trenčín

Zapisovateľ: Jurček